Luận văn có đề tài "Lòng trung thành" tốt nghiệp miễn phí
Chứa các yếu tố hưởng đến lòng trung thành của khách hàng,,các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên. Mô hình nghiên cứu lòng trung thành của khách hàng,,lý thuyết về lòng trung thành của khách hàng
Thang đo lòng trung thành của khách hàng,,mô hình lòng trung thành của khách hàng, các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu

1.  Lý thuyết về lòng trung thành

Hiện nay, không chỉ tại Việt Nam mà các nƣớc trên thế giới các nghiên cứu về lòng trung thành của nhân viên luôn thể hiện đƣợc vai trò của nó trong việc hỗ trợ quản trị nhân sự trong không chỉ cho các doanh nghiệp mà còn trong các tổ chức công quyền, phi chính phủ.... Hiện nay có nhiều khái niệm liên quan đến sự trung thành. Theo từ Niehoff, Moorman, và Fuller (2001) thì lòng trung thành là những biểu hiện mang tính chủ động về lòng tự hào và sự tận tâm với tổ chức. Bên cạnh đó theo Allen & Meyer (1991) là điều kiện tâm lý phản ánh mối quan hệ của cá nhân với tổ chức. Theo Porter, et al (1979) thì sự trung thành sự tƣơng quan giữa mỗi cá nhân với tổ chức và nó có sự tin tƣởng mạnh đối với mục tiêu, giá trị của tổ chức và sẵn sàng nỗ lực có thể để phục vụ tổ chức và có mong muốn lơn lao để tiếp tục đƣợc làm việc tại tổ chức. Theo một quan điểm khác thì lòng trung thành đƣợc xem nhƣ là một hình thức cam kết quả nhân viên với tổ chức, nó yêu cầu những hành động của ngƣời nhân viên có sự quan tâm hơn đối với ông chủ hoặc công ty (Elegido, 2013). Nhƣ vậy, có thể hiểu lòng trung thành của nhân viên đồi với tổ chức đƣợc hiểu là sự tin tƣởng của nhân viên đối với tổ chức, đối với ngƣời chủ của mình, đồng thời cũng thể hiện sự tin tƣởng của họ đối với các mục tiêu, giá trị của tổ chức mình đang làm việc.

2 Các lý thuyết nhằm tìm hiểu các yếu tố tác động đến lòng trung thành của nhân viên

 Thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow: Năm 1943, Maslow đã phát triển lý thuyết về “Thứ bậc nhu cầu” của con ngƣời (Hierarchy of Need) gồm 5 cấp bậc. Ông sắp xếp các nhu cầu của con ngƣời theo một hệ thống trật tự cấp bậc theo hình kim tự tháp, trong đó các nhu cầu ở mức độ cao hơn muốn xuất hiện thì các nhu cầu ở mức độ thấp hơn phải đƣợc thỏa mãn trƣớc. Nhƣng bản hoàn chỉnh và đầy đủ nhất của lý thuyết này đƣợc đƣa ra vào năm 1954, năm thứ bậc nhu cầu đó lần lƣợt là: (1) Nhu cầu sinh lý (2) Nhu cầu an toàn, (3) Nhu cầu xã hội, (4) Nhu cầu đƣợc tôn trọng, (5) Nhu cầu thể hiện mình
Luận văn "Lòng trung thành" tốt nghiệp miễn phí.

Mô hình hiệu chỉnh trong nghiên cứu của Ketbi (2006)
 Kết quả cho thấy, đối với lòng trung thành của nhân viên là những ngƣời làm việc trong lĩnh vực hành chính công tại sở cảnh sát Sharjah, cho thấy rằng, có mối quan hệ giữa sự trung thành của nhân viên với các biến nhƣ môi trƣờng làm việc, đặc điểm cá nhân của nhân viên. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Thu Hằng và Nguyễn Khánh Trang (2013). Nghiên cứu này đánh giá tác động của các yếu tố đến lòng trung thành của nhân viên làm việc tại các tổ chức tại tại Tp.HCM.

Nội dung có chứa chủ đề như sau:  Luận văn "Lòng trung thành" 
Báo cáo định dạng file pdf /doc Sách tài liệu
Xem tài liệu ở Top 123 & Tải về: Miễn phí
Vui lòng chia sẻ giúp Trang ww.top123.vn Bạn nhé (^_^)
--------- Tổng hợp link ---------------------------------
Lòng trung thành thương hiệu (Brand. Loyalty). Khi thực hiện nghiên cứu về sức mạnh của một thương hiệu thì tác giả Thọ và cộng sự. (2011) cho rằng có 02 
> XEM THÊM TÀI LIỆU BÁO CÁO - LUẬN VĂN KHÁC:
Chất lượng dịch vụ