TUYỂN SINH NĂM 2019

TUYỂN SINH NĂM 2019

ĐIỂM CHUẨN NV1 TUYỂN SINH 2019 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV2, NV BỔ SUNG
  • Tuyển sinh Khu vực Tp. HCM       * Tuyển sinh Khu vực miền Nam  
  • Tuyển sinh Khu vực Tp. Hà Nội     * Tuyển sinh Khu vực miền Bắc
  • Tuyển sinh Khu vực miền Trung     * Tuyển sinh Quân đội & Công an
=> Thông tin xét tuyển tổng hợp nguyện vọng bổ sung năm 2019


TUYỂN SINH NĂM 2018

ĐIỂM CHUẨN NV1 TUYỂN SINH 2019 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV2, NV BỔ SUNG
  • Tuyển sinh Khu vực Tp. HCM       * Tuyển sinh Khu vực miền Nam  
  • Tuyển sinh Khu vực Tp. Hà Nội     * Tuyển sinh Khu vực miền Bắc
  • Tuyển sinh Khu vực miền Trung     * Tuyển sinh Quân đội & Công an
=> Thông tin xét tuyển tổng hợp nguyện vọng bổ sung năm 2018

TUYỂN SINH NĂM 2017

ĐIỂM CHUẨN  NV1 TUYỂN SINH 2019 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV2, NV BỔ SUNG
  • Tuyển sinh Khu vực Tp. HCM       * Tuyển sinh Khu vực miền Nam  
  • Tuyển sinh Khu vực Tp. Hà Nội     * Tuyển sinh Khu vực miền Bắc
  • Tuyển sinh Khu vực miền Trung     * Tuyển sinh Quân đội & Công an
=> Thông tin xét tuyển tổng hợp nguyện vọng bổ sung năm 2017
[{ NĂM 2020: TUYỂN SINH 2020   {data: none}
Tuyển sinh Khu vực Tp. HCM       * Tuyển sinh Khu vực miền Nam  
Tuyển sinh Khu vực Tp. Hà Nội     * Tuyển sinh Khu vực miền Bắc
Tuyển sinh Khu vực miền Trung     * Tuyển sinh Quân đội & Công an
=> Thông tin xét tuyển tổng hợp nguyện vọng bổ sung năm 2020 }]