Nghiên cứu: Thủ tục hành chính, quyền lợi người tiêu dùng, thủ tục tư pháp, cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nghiên cứu: Thủ tục hành chính, quyền lợi người tiêu dùng, thủ tục tư pháp, cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tóm tắt Abstract: ...

Quản trị lợi nhuận và Thông tin liên quan đến giá trị cổ phiếu

Nghiên cứu: Quản trị lợi nhuận và Thông tin liên quan đến giá trị cổ phiếu Tóm tắt/ Abstract: Earnings Management and Stock Price Infor...

Nghiên cứu: Pháp luật về tài sản thế chấp động sản hình thành trong tương lai.

Nghiên cứu:  Pháp luật về tài sản thế chấp động sản hình thành trong tương lai. Tóm tắt /Abstract: Legislation on Mortgage Right in Futur...

Giải quyết các vấn đề xã hội ở nước ta hiện nay - Tài liệu nghiên cứu Kinh tế

Giải quyết các vấn đề xã hội ở nước ta hiện nay Tiểu luận quan điểm của đảng về giải quyết các vấn đề xã hội thời kỳ đổi mới, Quan điểm của...

Giải pháp hoàn thiện marketing dịch vụ hành chính công

Nghiên cứu: Giải pháp hoàn thiện marketing dịch vụ hành chính công Improving Public Administration Service Quality in Vietnam from Marke...

index